ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Pediyatrik invaziv kandidiyazis olgularında Candida türleri’nin ve antifungal duyarlılıklarının değerlendirilmesi
1 Department of Pediatrics, Division of Pediatric Infectious Diseases, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey  
2 Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Istanbul University Faculty fo Medicine, Istanbul, Turkey  
3 Department of Pediatrics, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 145-153
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5291
Anahtar Kelimeler: Antifungal duyarlılık, çocuk, invaziv kandidiyazis
Özet

Amaç: İnvaziv Candida enfeksiyonlarında, albicans-dışı Candida türleri ve dirençli suşlar artan sıklıkta etken olarak saptanmaktadır. Bu çalışmada, hastanemizin çeşitli birimlerinden yalıtılan Candida türlerinin dağılımının ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, Aralık 2012-Haziran 2016  tarihleri arasında invaziv kandidiyazis enfeksiyonları tanılı, tür dağılımı ve antifungal duyarlılığı çalışılmış 54 olgu alındı. Candida izolatlarının amfoterisin B, flukonazol, vorikonazol, ketokonazol, itrakonazol, anidulafungin, kaspofungin ve flusitozine duyarlılığının belirlenmesinde E-test yöntemi kullanıldı.

 

Bulgular: Hastaların klinik tanıları  kandidemi (n=27, %50), kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (n=1, %1,8), idrar yolu enfeksiyonu (n=13, %24), cerrahi alan enfeksiyonu (n=4, %7,4), karın içi enfeksiyonu (n=3, %5,5), ampiyem (n=2, %3,7) ve pnömoni (n=4,%7,4) idi. En sık izole edilen etken C. albicans (n=27, %50) olup, diğer türler sırasıyla C. parapsilosis (n= 13, %24), C. tropicalis (n=6, %11,1), C. glabrata (n=3, %5,6), C. lusitaniae (n=2, %3,7) ve tiplendirilemeyen Candida türleri (n=3, %5,6) olarak saptandı. Tüm Candida türleri arasında flukonazol direnci %7,4 bulundu. İtrakonazol direnci %33,3, ketokonazol direnci %12,5, anidulafungin direnci %11,1, vorikonazol direnci %5 ve kaspofungin direnci %2,5 idi. İzolatların %41,7’si itrakonazole, %5,6’sı vorikonazole, %3,7’si amfoterisin B’ye orta duyarlı bulundu. İncelemeye alınan örneklerin tamamı flusitozine duyarlıydı.

 

Çıkarımlar: Kliniğimizde C. albicans ve albicans-dışı Candida türleri’nin dağılımı yarı yarıya saptanmış olup; önemli klinik kullanım alanları olan flukonazol, amfoterisin B ve kaspofungine karşı duyarlılıkları yüksek bulunmuştur.

 

 

Cite this article as: Sütçü M, Acar M, Erköse Genç G, Kökçü İ, Aktürk H, Atay G, Hançerli Törun S, Salman N, Erturan Z, Somer A. Evaluation of Candida species and antifungal susceptibilities among children with invasive candidiasis.Turk Pediatri Ars 2017; 52: 145-53.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018