ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Orbita enfeksiyonu nedeniyle başvuran olgularımızın değerlendirilmesi
1 Istanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Immunology-Allergy and Infectious Diseases, Istanbul, Turkey  
2 Istanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Ophthalmology, Istanbul, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 221-225
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5511
Anahtar Kelimeler: Preseptal cellulitis, orbital cellulitis, sinusitis
Özet

Amaç: Orbital doku enfeksiyonları, çocukluk döneminde sık rastlanan ve ağır komplikasyonlara neden olabilen bir hastalık grubudur. Çalışmamızda çocukluk yaş grubunda orbita enfeksiyonlarının sınıflandırılması, etiolojik etmenlerin belirlenmesi, tanı ve tedavi yaklaşımının değerlendirilmesi ve erken tedavinin komplikasyonları önlemede etkinliğinin vurgulanması amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2014-Aralık 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Çocuk Enfeksiyon Servisi’nde orbita enfeksiyonları tanısıyla yatırılan hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşları, göz bulguları, enfeksiyon göstergeleri, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, hazırlayıcı nedenler, uygulanan tedaviler, yatış süresi ve tedavi sonuçları değerlendirildi.

 

Bulgular: İki yıllık süre içinde toplam 36 hasta orbital doku enfeksiyonları nedeniyle kliniğimize başvurmuştu. Hastalarımızın 15’i (%41,7) kız, 21’i (%58,3) erkekti. Yaş ortalamaları 71,43±42,24 aydı (5-168 ay). Olguların 32’sinde (%88,9) preseptal selülit, dördünde (%11,9) orbital selülit saptandı. Tüm hastalarda gözde kızarıklık, şişlik ve ağrı yakınmaları vardı; bu yakınmalara yedi hastada kemozis, dört hastada da proptoz eşlik ediyordu. Yirmi beş olgunun başvuru sırasında ateşi vardı. Olguların hepsi tek taraflıydı ve %44,4’ü sinüzite ikincil gelişmişti. Olgularımızın tümüne damar içi sefazolin ve amikasin tedavileri başlandı. Ortalama hastane yatış süresi 12,02±8,75 gün (3-28), parenteral antibiyotik kullanımı 12,83±8,18 gündü (7-21). Bir hastamızda sinüzit sonrası gelişen preseptal selülit sonrası subdural ampiyem gelişti.

 

Çıkarımlar: Orbita enfeksiyonları çocukluk yaş grubunda genellikle sinüzite ikincil olarak gelişmektedir. Uygun şekilde tedavi edilmediği taktirde beyin absesi, kavernoz sinus trombozu, görme kaybı ve hatta ölüme yol açabileceğinden erken tanı ve etkin tedavi büyük önem taşımaktadır.

 

 

Cite this article as: Aygün D, Doğan C, Hepokur M, Arslan OŞ, Çokuğraş H, Camcıoğlu Y. Evaluation of patients with orbital infections. Turk Pediatri Ars 2017; 52: 221-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018