ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Hastane dışı doğumlar: Bir olgu-kontrol çalışması
1 Federal Fluminense Üniversitesi, Kadın ve Çocuk Bölümü, Niterói, RJ, Brezilya  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 87-95
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6269
Anahtar Kelimeler: Doğum hasarları, hastane dışı doğum, mortalite, perinatal morbidite, yenidoğan
Özet

 

Amaç: Planlanmamış hastane dışı doğumlarla ilişkili etmenleri, riskleri ve mortaliteyi belirlemek.


Gereç ve Yöntemler
: Bu gözlemsel, geriye dönük, olgu-kontrol çalışması, 2005 ile 2013 yılları arasında Brezilya’nın bir ilinin hastane ağının tıbbi kayıtlarının incelenmesi yolu ile yürütülmüştür. Anne-çocuk çiftleri hastane içi doğumlar ve planlanmamış hastane dışı doğumlar şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Kantitatif değişkenler içeren hipotez testi için Kolmogorov-Smirnov ya da Shapiro-Wilk testleri vasıtası ile dağılımın normalliği belirlendikten sonra, uygun olduğu şekilde parametrik ve nonparametrik yöntemler (sırası ile, t-testi ya da Mann-Whitney testi) kullanılmıştır. Katergorik değişkenler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için ki-kare test, Fisher’ın kesin testi, risk oranları, ve %95 güvenlik aralıkları kullanılmıştır. Tek başına çözümlendiklerinde hipotez testinde anlamlı p değerleri olan değişkenlerin toplu analizi için ikili lojistik regresyon uygulanmıştır. Bütün testlerde, p< 0,05’den değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.


Bulgular
: Dört yüz yirmi kayıt içinde 117 tanesi hastane dışı doğum çiftini oluşturmaktaydı. Anneler çoğunlukla beyaz olmayan ırktandı (p<0,001), yetersiz antenatal bakım öyküleri vardı (p<0,001), multipardılar (p<0,001), yaşları 25’ten büyüktü (p=0,031) ve daha fazla puerperal komplikasyon geliştirmişlerdi (p<0,001). Bu annelerin yenidoğan bebekleri düşük doğum ağırlıklıydı [risk oranları: 2,22; 95% GA:  (1,4-3,4); p<0,001], daha yüksek morbiditeye sahipti (p=0,009), yenidoğan yoğun bakım birimine ve gözlem birimine yatış oranları daha yüksekti (p=0,030) ve kalış süreleri uzundu (p<0,001).


Çıkarımlar
: Anne ve yenidoğan komplikasyonları ve yenidoğan mortalite oranı, planlanmamış hastane dışı doğumlarda daha yüksek bulunmuştur. Hastane dışı doğum, baskın olarak, yetersiz antenatal bakım almış olan ve perinatal bakım merkezlerinden uzakta yaşamakta olan, beyaz ırktan olmayan multipar kadınlarda gözlenmiştir.


Cite this article as
: Diana L, Glaucia L, Adriana C, Jr Israel F. Out-of-hospital deliveries: a case-control study. Turk Pediatri Ars 2018; 53: 87-95.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018