ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuk hekimlerinin bilimsel araştırmaların raporlama kılavuzlarının kullanımı ile ilgili bilgi ve farkındalığı: kesitsel bir çalışma
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Hastanesi, Ankara, Türkiye  
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 163-168
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6167
Anahtar Kelimeler: Bilgi düzeyi, farkındalık, çocuk hekimi, raporlama kılavuzları
Özet

Amaç: Bu çalışmada çocuk hekimlerinin bilimsel araştırmaların raporlama kılavuzları ile ilgili düşünce ve farkındalıklarının ve rutin pratikte bu kılavuzların kullanımının araştırılması amaçlanmıştır.


Gereç ve Yöntemler
: Bu kesitsel anket çalışması, Ankara’da bulunan en büyük iki çocuk hastanesinde çalışan çocuk hekimleri ile yapılmıştır. Çocuk hekimlerinden raporlama kılavuzları ve Sağlık Araştırmalarında Kalite ve Şeffaflığın sağlanması [Enhancing the Quality and Transparency of Health Research] internet ağı ile ilgili olarak hazırlanan Türkçe 13 soruya yanıt vermeleri istenmiş ve bu kılavuzlar ile ilgili bilgi, farkındalık ve kullanım durumu araştırılmıştır.


Bulgular
: Her iki merkezden 224 klinisyen çalışmaya katılmayı kabul etti (hedef topluluğun %56,4). Katılımcıların ortalama yaşları 34±9,24 iken, ortanca yaşı 31 idi (en küçük-en büyük: 24-63 yaş) ve katılımcıların %71,4’ü kadındı. Katılımcılar meslek yaşamlarının ortanca 6 yılında (en küçük-en büyük: 1-39 yıl) idi ve %63,8’i bir bilimsel çalışmada araştırıcı olarak yer almıştı. Katılımcıların 45’i (%20) daha önceden raporlama kılavuzlarını biliyordu ve büyük kısmı bu kılavuzları dergilerden, kongrelerden ve seminerlerden duymuştu.  Bunların 20’si (%26,6) kılavuzları kullanmıştı. Altmış beş (%29) katılımcı bir bilimsel araştırma değerlendirmişti, ancak bunların sadece üçü (%4,6) bu kılavuzları hakemlik yaparken kullanmıştı. Katılımcıların %83,5’i bu kılavuzlarla ilgili bilgi almak istediğini bildirdi. Her iki merkezde de bu kılavuzlarla ilgili bilgi düzeyi ve kullanım durumu benzerdi. 


Çıkarımlar
: Çocuk hekimlerinin bilimsel araştırmanın raporlama kılavuzları ile ilgili farkındalıkları ve kullanımları yetersizdir.


Cite this article as
: Karadağ Öncel E, Tanır Başaranoğlu S, Aykaç K, Kömürlüoğlu A, Öden Akman A, Kıran S. Knowledge and awareness of optimal use of reporting guidelines in paediatricians: A cross-sectional study. Turk Pediatri Ars 2018; 53(3): 163-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018