ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik dirençlerinin beş yıllık değerlendirmesi
1 Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye  
2 Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye  
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 124-129
DOI: 10.5152/tpa.2014.1505
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, çocuklar, idrar kültürü, idrar yolu enfeksiyonları, yenidoğan
Özet

Amaç: Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu etkenlerinin ve direnç oranlarının yıllara göre dağılımı ile değişimlerini göstererek en uygun antibiyotikleri seçmek.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesi otomasyon sistemi, mikrobiyoloji kayıt defteri geriye dönük taranmıştır. 105 koloni (cfu/mL) üzeri tek mikroorganizma üremesi değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma süresince 10 691 idrar kültürü çalışılmış, 392’sinde (%3,7) üreme saptanmıştır.

Bulgular: Üremesi olan örneklerin 309’u (%78,8) kızdır. Yenidoğan döneminde 32 (%8,2) hastada üreme olmuştur.  Escherichia coli (E. coli) %68,4 hastada en sık üretilen mikroorganizma olmuştur.  Klebsiella spp. %12,0; Enterobacter spp. %10,7; Proteus spp. %5,1 hastada etkendir. E. coli suşlarında sefalotine (%62,1), trimetoprim-sülfametaksazole (%43,1), amoksisilin klavulanata (%34,8), ampisiline (%30,4), sefiksime (%26,3), nitrofurantoin (%3,6) direnç saptandı. Ampisilin, Klebsiella için %93,2, Enterobacter için %83,4 oranında en yüksek direnç saptanan antibiyotikti. Klebsiella spp. yenidoğanlardaki en sık (%40,6) üreyen patojen olmuştur. Beş yıllık izlemde E. coli amoksisilin klavulanat direnci %40,3’ten %31,3’e gerilerken, trimetoprim-sülfamethoksazol (TMP-SMX) direnci %45,6’dan %34,7’ye düşmüştür.

Çıkarımlar: Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında ilk seçenek olan birinci kuşak sefalosporinlere, ampisilin, amoksisilin-klavulanat  ve TMP-SMX’e yüksek direnç bulunmuştur. Merkezimizde karbapenem (meropenem, imipenem) direnci saptanmamıştır. Düşük direnç nedeniyle nitrofurantain, aminoglikozidler, sefiksim hastanemizde körleme tedavide önerilebilecek antibiyotiklerdir. Antibiyotik tedavisi in vitro antibiyotik duyarlılık sonuçlarına göre yeniden kararlaştırılmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018