ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Ebeveyn besleme tarzı ve etkileyen etmenlerin incelenmesi
1 Muğla Sıtkı Koçman University, Fethiye Health Academy, Muğla, Turkey  
2 İzmir University Health Academy, İzmir, Turkey  
3 Ege University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 224-230
DOI: 10.5152/tpa.2014.1742
Anahtar Kelimeler: Ebeveyn besleme tarzı, okul öncesi dönem, şişmanlık
Özet

Amaç: Bu araştırma 3-6 yaş grubu çocuğu olan ebeveynlerin besleme tarzlarının ve etkileyen etmenlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklem sayısı evreni bilinmeyen örneklem formülü ile hesaplanmış ve örneklemi İzmir ilindeki bir ana okuluna giden 3-6 yaş grubundaki 300 çocuğun ebeveyni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Sosyodemografik Veri Formu” ile “Ebeveyn Besleme Tarzı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma öncesi Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bilimsel Etik Kurulu’ndan (B.30.2.EGE.0.82.00.00/29-288) yazılı izin alınmıştır. Kurumlar arası farklılığı önlemek için çocukların boy ve kilo ölçümleri araştırmacılar tarafından belirli ölçüm araçları ile ölçülmüştür. Her çocuğun beden kitle indeksi standart sapma skoru (BKİ SSS) ile hesaplanmıştır. Beden kitle indeksi standart sapma +2 ile -2 standart sapma arasında olan çocuklar normal kilolu olarak değerlendirilmiştir. Bu verilerin elde edilmesinde Auxology programı kullanılmıştır. Ebeveynlerin BKİ’leri kendi boy, kilo ifadelerine göre hesaplanmıştır. Verilerin analizinde ikili karşılaştırmalar için student t testi, Mann-Whitney U testi çoklu karşılaştırmalar için varyans analizi, Kruskal-Wallis, varyans, ileri analiz için Bonferrroni düzeltmeli Mann-Whitney U testi ve Shefee testi uygulanmıştır.

 

Bulgular: Annelerin yaşı, eğitim düzeyi, çocuk sayısı, çalışma durumu, bebeğin doğum kilosu ve annenin çocuğun kilosunu algılayışı gibi değişkenlerin ebeveyn besleme tarzlarını etkilediği belirlenmiştir. Yaşı genç, ilköğretim mezunu ve ev hanımı olan annelerin “duygusal” ve “enstrümental” besleme, bebeği düşük doğum ağırlıklı doğan annelerin “teşvik edici besleme”, çocuğun kilosunu normalden daha düşük olarak algılayan annelerin ise “duygusal besleme” alt boyut puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Çocuğun BKİ SSS ve annenin kendi BKİ ile besleme tarzı arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir.

 

Çıkarımlar: Ebeveyn besleme tarzı bazı sosyodemografik ve antropometrik özelliklerden etkilenmektedir ancak çocukların kilosu arasındaki ilişkinin gözleme dayalı çalışmalarla ortaya koyulması gerekmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018