ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Tokat ili okul çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri yaygınlığı
1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye  
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye  
3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye  
4 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dali, Tokat, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 193-197
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4162
Anahtar Kelimeler: Çocuk, hiperkalsiüri, idrarda kalsiyum atılımı, kalsiyum kreatinin oranı, obezite
Özet

Amaç: Hiperkalsiüri karın ağrısı ve üriner sistem yakınmalarıyla beraber ürolitiyazise sebep olarak kronik böbrek rahatsızlıklarının da önemli bir sebebidir. İdrarda kalsiyum atılımı bölgesel farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmamızda Tokat bölgesi okul çocuklarında idrarda kalsiyum atılım persantillerini ve hiperkalsiüri yaygınlığını belirlemeyi amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Tokat ilindeki 6-18 yaş arası 1 375 okul çocuğu çalışmaya alındı. Rastgele idrar örnekleri alındı. Olguların yaş, cinsiyet, boy ve vücut ağırlığı kaydedildi. Alınan idrar örneğinde kalsiyum ve kreatinin ölçülerek idrar kalsiyum/kreatinin oranı (mg/mg) hesaplandı. Her bir yaş için idrar kalsiyum/kreatinin oranı persantilleri belirlendi.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan 1 375 çocuğun 683’ü  (%49,7) kız, 692’sı (%50,3) erkek ve yaş ortalaması 11,68±3,43 idi (6 ile 18 yaş arası).Yüzde 23,9’u kırsal kesimde, %76,1’i ise il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktaydı. Tüm çalışma grubu için idrar kalsiyum/kreatinin oranı (mg/mg) ortalaması 0,080±0,24 ve 95 persantildeki idrar kalsiyum/kreatinin oranı 0,278’di. Hiperkalsiüri için idrar kalsiyum/kreatinin oranı sınır değeri 0,21 ve üzeri kabul edilerek Tokat ilinde okul çocuklarında hiperkalsiüri yaygınlığı %4,70 olarak saptandı. Kırsal kesimde hiperkalsiüri yaygınlığı %7,60 ve kentsel kesimde ise %3,82’di (p<0,05). Çalışma olgularındaki obez 141 çocuğun yedisinde (%4,96) hiperkalsiüri saptanırken, obez olmayan 1 234 hastanın 58’inde (%4,70) hiperkalsiüri saptandı (p>0,05).

 

Çıkarımlar: Hiperkalsiüri yaygınlığı ve idrarla kalsiyum atılımı ülkesel olduğu gibi bölgesel de farklılıklar göstermektedir. Bölgesel yaşa göre idrarda kalsiyum atılım persantillerin belirlenmesi ve hiperkalsiürinin bu persantillere göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Obezitenin hiperkalsiüri için bir risk etmeni olduğu tartışmalıdır.(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 193-7)

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 02.08.2018