ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Hastanede yatan çocuklarda influenza alt tipleri ve klinik farklılıkları
1 Department of Pediatrics, Pediatric Infectious Diseases and Clinical Immunology Division, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pediatrics, Division of Pediatric Emergency, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Microbiology and Clinical Microbiology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 15-22
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4695
Anahtar Kelimeler: İnfluenza, influenza A/H1N1, influenza A/H3N2, influenza B
Özet

Amaç: İnfluenza alt tipleri arasında klinik bulgular, hastalık ve ölüm oranları farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların bilinmesi, tanı ile tedavi aşamasında ve komplikasyonların öngörülebilmesinde doktorlara yol gösterici olacaktır. Bu çalışmada, kliniğimizde influenza tanısıyla yatan çocuklar incelenerek, alt tiplerin klinik farklılıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, Aralık 2013- Mart 2016 tarihleri arasında kliniğimize solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile başvurup, hastaneye yatırılan ve nazofarinks sürüntü örneklerinde polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile influenza virüsü saptanan çocuk hastalar alındı. Olgular, İnfluenza A/H1N1 (n=42), İnfluenza A/H3N2 (n=23) ve İnfluenza B (n=35) saptananlar olmak üzere üç gruba ayrıldı. İstatistiksel değerlendirmede Kruskal Wallis testi, Ki Kare testi ve Fisher kesin testi kullanıldı.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortancası 51,5 ay (3-204) olup, %65’i (n=65) erkekti. En sık başvuru yakınmaları ateş (n=83), öksürük (n=58) ve solunum sıkıntısı (n=25); en sık solunum sistemi dışı bulgular ise lenf bezlerinde büyüme (n=18) ve sindirim sistemi tutulumu (n=17) idi. Hastaların %62’sinin (n=62) bir kronik hastalığı vardı. Kronik nörolojik hastalığı olanlarda H1N1, kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda ise H3N2 pozitifliği daha sıktı. En sık rastlanan patolojik kan sayımı bulguları lökopeni (n=32) ve trombositopeni (n=22) idi. H1N1 saptanan olgularda; nötropeni, C-reaktif protein yüksekliği ve antibiyotik kullanımı daha sıktı. Yedi olgu [akut respiratuvar distress sendromu (ARDS; n=4), ansefalit (n=2) ve bronşiyolit (n=1)] yoğun bakım birimine yatırıldı. Kronik hastalık varlığı ve H1N1 pozitifliği saptanan iki olgu akut respiratuvar distress sendromu nedeniyle kaybedildi.

 

Çıkarımlar: İnfluenza A/H1N1 enfeksiyonu olan olgularda daha ağır seyirli bir klinik tablo gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018