ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Göbek veni kateteri yerleştirmede kullanılan yöntem ve formüllerin karşılaştırılması
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye  
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye  
3 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 35-42
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4912
0 kez okundu, 12 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Göbek veni, kateter, yenidoğan
Özet

Amaç: Ciddi hastalığı bulunan yenidoğanlarda santral venöz yol sıklıkla göbek venine kateter takılarak sağlanır. Bu çalışmada; göbek venine kateter takılan hastalarda, göbek kateterinin göbek veni içerisinde ne kadar ilerletilmesi gerektiğini belirlemede sıkça kullanılan yöntem ve formüllerin (Dunn yöntemi, Shukla-Ferrara ve Değiştirilmiş Shukla-Ferrara formülü) birbirleri ile karşılaştırılarak en uygun yerleşimin hangisi ile sağlandığını saptamak amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu gözlemsel, ileriye dönük çalışmaya, 41’i Dunn yöntemi (grup 1), 40’ı Shukla-Ferrara (grup 2) ve 40’ı Değiştirilmiş Shukla-Ferrara (grup 3) formülüne göre göbek venine kateter takılan toplam 121 olgu alındı. Kateter takıldıktan sonra kateterin uç noktası, ön-arka göğüs filmi ile belirlendi. Vertebral kolon boyunca ilerleyen kateterlerden ucu dokuzuncu ve 10. torasik vertebra arasında olanlar uygun yerleşimli, dokuzuncu torasik vertebranın üzerinde olanlar yüksek yerleşimli ve 10. torasik vertebranın altında olanlar alçak yerleşimli olarak kabul edildi. Yüksek, alçak ve uygun yerleşimli kataterlerin gruplara göre dağılımı ve izlemde oluşan komplikasyonlar kaydedildi.

 

Bulgular: Uygun kateter yerleşimi; Shukla-Ferrara formülüne göre takılanlarda %53 (17/32), Değiştirilmiş Shukla-Ferrara formülüne göre takılanlarda %40 (12/30), Dunn yöntemine göre takılanlarda ise %38 (11/29) idi ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Komplikasyon olarak bir hastada trombüs ve bir hastada kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu saptandı.

 

Çıkarımlar: Shukla-Ferrara formülüne göre kateter takılanlarda, uygun yerleşim oranı daha yüksek bulunmakla birlikte, istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır. Daha geniş serilerin incelendiği çalışmalara gereksinim vardır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2016 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 13.03.2017