ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
İstanbul ilindeki ölü doğumların ölüm belgeleri incelenerek değerlendirilmesi
1 Department of Pediatrics, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Institute of Child Health, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Pediatrics, Division of Neonatology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 92-97
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4963
Anahtar Kelimeler: İstanbul, ölü doğum, ölü doğum nedenleri, prematürite
Özet

Amaç: Ölü doğum sıklığının, sık görülen erken yenidoğan ölümleri ile yaklaşık aynı oranda olduğunun öngörülmesine karşın, henüz dünya genelinde ölü doğum kayıt ve istatistikleri düzenli olarak tutulmamakta ve nedenleri saptanamamaktadır. Bu araştırmada İstanbul ilinde 2011 yılındaki ölü doğum nedenleri ve özelliklerinin incelenmesi amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde bulunan 322 mezarlığın bağlı bulunduğu sekiz Bölge Mezarlık Müdürlüğü’nde arşivlenmiş olan 2011 yılına ilişkin tüm ölüm belgeleri incelendi. Ölü gömme izin belgeleri temel alınarak ölü doğumlar ile ilgili ağırlık, gebelik haftası ve ölüm nedenleri kaydedildi. Ölüm nedeni olarak ölüme yol açan temel ölüm nedeni ölçüt alındı. Servikal yetersizlik, plasenta anomalileri, preeklampsi, çoğul gebelik komplikasyonları, annenin kronik hastalıkları, annede malinite gibi durumlar anneye ve gebeliğe ait nedenler başlığında; solunum ve kalp yetersizliği, mekonyum aspirasyonu, asfiksi tanıları ise perinatal nedenler başlığı altında değerlendirildi.

 

Bulgular: Toplam 2 078 ölü doğum, 128 düşük kaydı saptandı. Yanlış tanımlamalar nedeniyle düşük kayıtlarının 19’u ölü doğum olarak, ölü doğum kayıtlarının 109’u düşük olarak değerlendirildi. Toplamda incelenen 1 988 ölü doğum kaydının %68,4’ü düşük doğum ağırlıklı (<2 500 g) idi. Ölü doğumların yaklaşık ¾’ü orta ve ağır erken doğmuş bebekti ve %10’u 37. gebelik haftası ve üzerinde idi. Ölü doğumların %30’unun ölüm nedeni bilinmiyordu.

 

Çıkarımlar: İstanbul’da ölü doğum sayısı yüksektir ve nedene yönelik değerlendirmede kayıtların daha titizlikle tutulması gerekmektedir. Bunların %10’unun 37. gebelik haftasının üzerinde olması ise  ayrı bir araştırma konusudur. Ölü doğum nedenlerinin önemli bir kısmı ise bilinmemektedir. Bu nedenlerin anlaşılması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için bu konuda bölgesel ve evrensel düzeyde epidemiyolojik çalışmalara gereksinim vardır. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 92-7)

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 04.05.2018