ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : -

Özet

Amaç: Febril nötropeni kemoterapi alan hematoloji-onkoloji hastalarında hastalık ve ölümün en önemli nedenidir. Bu çalışmanın amacı maliniteli çocuk hastaların febril nötropeni ataklarının değerlendirilmesidir.

 

Gereç ve Yöntemler: Malinite nedeni ile 2010 ve 2015 yılları arasında kemoterapi verilen 68 çocuk hastanın dosya bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, laboratuvar ölçümleri, enfeksiyon odakları ve kültürde üreyen mikroorganizmaların sıklığı incelendi. Ayrıca kemoterapi dönemlerine göre febril nötropenik atak sıklığı araştırıldı.

 

Bulgular: İki yüz febril nötropenik atağın 81’inde (%40,5) klinik olarak tanımlanmış enfeksiyon odağı 73’ünde (%36,5) mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyon odağı vardı. Atakların 46’sında (%23) herhangi bir enfeksiyon odağı bulunamadı. Klinik olarak en sık görülen enfeksiyon odağı mukozit (%33,4) ve pnömoni (%24,7) idi. Kan kültüründe en sık izole edilen etken gram negatif mikroorganizmalardı (%47,2). Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyonlarda C-reaktif protein düzeyi klinik olarak tanımlanmış enfeksiyonlardan ve nedeni bilinmeyen ateş ataklarından yüksekti (p<0,05, her ikisi için). Altta yatan en sık malinite akut lenfoblastik lösemi idi (%73,5). Bu hastalarda febril nötropeni ataklarının büyük bir bölümü (%34,6) reindüksiyon döneminde gelişti. Dokuz (%13,2) hasta nötropenik sepsis nedeni ile kaybedildi.

 

Çıkarımlar: Febril nötropeni maliniteli çocuk hastalarda önemli bir mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. C-reaktif protein düzeyleri, enfeksiyon odağı gösterilemeyen febril nötropenide bakteriyel enfeksiyonu tahmin etmede bir gösterge olabilir. Bizim merkezimizde en sık izole edilen ajanlar gram negatif mikroorganizmalar oldu. Her merkezin kendi mikrobiyal florasını belirlemesi yaşam oranlarının iyileşmesinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018