ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Soğuk antikorlu otoimmün hemolitik anemili çocuk hastada plazmaferez: olgu sunumu
1 Department of Pediatrics, Division of Pediatric Hematology/Oncology, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey  
2 Department of Pediatrics, Division of Pediatric Intensive Care and Infectious Diseases, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 169-172
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2956
Anahtar Kelimeler: Otoimmün hemolitik anemi, plazmaferez, soğuk antikor
Özet

Otoimmün hemolitik anemi, eritrosit yüzey antijenlerine karşı gelişen otoantikorlar nedeni ile oluşan hemoliz tablosudur. Birincil, ikincil ya da antikorların etkin oldukları ısıya göre sıcak ve soğuk tip olarak sınıflandırılır. Çocukluk çağında ender görülür. Klinik görünüm sıklıkla akut başlangıçlı, kendi kendini sınırlayıcı özelliktedir. Bu yazıda yüksek doz steroid ve intravenöz immünglobulin tedavisine dirençli, plazmaferez ile başarılı şekilde tedavi edilen bir olgu sunulmuştur. Üç yaşında erkek hasta bitkinlik, solukluk, koyu renkli idrar yapma yakınması ile getirildi. Başvuru anında hemoglobin düzeyi 5,8 g/dL idi. İndirekt bilirubin ve laktat dehidrogenaz düzeyi yüksek, haptoglobulin düzeyi ve retikülosit yüzdesi düşüktü. Anti C3 ile bakılan direkt coombs testi pozitif saptandı. Yaşamı tehdit eden anemisi olduğu için dört kez eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapıldı. Yüksek doz steroid (30 mg/kg/gün, metilprednizolon) ve intravenöz immünglobulin (1 g/kg/gün, iki gün)  tedavisi verildi. Tıbbi tedaviye yanıt alınamadığı için yatışının dördüncü gününde plazmaferez yapıldı. Plazmaferez sonrası transfüzyon gereksinimi olmadı. Plazmaferez tedavisi soğuk antikorlu otoimmün hemolitik anemili çocuklarda etkili olabilir.

 

Cite this article as: Özdemir ZC, Bör Ö, Dinleyici EÇ, Kıral E. Plasmapheresis in a child with cold antibody autoimmune hemolytic anemia: Case report. Turk Pediatri Ars 2017; 52: 169-72.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018