ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuk hastalarda diyabetik ketoz ve ketoasidoz sırasındaki elektrokardiyografik değişiklikler
1 Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey  
2 Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Cardiology, Istanbul, Turkey  
3 Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Endocrinology, Istanbul, Turkey  
4 Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Intensive Care, Istanbul, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 194-201
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4917
Anahtar Kelimeler: Diyabetik ketoz, elektrokardiyografi, ketoasidoz, QTc mesafesi
Özet

Amaç: Çalışmamızda diyabetik ketoz ve ketoasidoz tanısıyla başvuran çocuk hastalarda elektrokardiyografik değişikliklerin saptanması ve bu değişikliklerin serum elektrolit ve ketoasidoz tablosu ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Mayıs 2008-Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul  Tıp Fakültesi Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Servisi’ne diyabetik ketoz ve ketoasidoz tanısıyla başvuran 40 hastanın tanı anında ve tedavi sonrasında elektrokardiyografileri çekilerek, gözlenebilecek QTc süresi uzaması ve diğer elektrokardiyografik değişiklikleri incelenmiştir.

 

Bulgular: Hastaların yaşları 1-16 yıl arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 9,21±4,72 yıl idi. Yirmi dördü (%60) erkek, 16’sı (%40) kızdı. On altısı (%40) diyabetik ketoz, 24’ü (%60) diyabetik ketoasidoz tanılıydı. Diyabetik ketoasidoz tanılı olguların 12’si (%30) hafif, üçü (%7,5) orta, dokuzu (%22,5) ağır derecede etkilenmişti. Olguların bir tanesinde tanı anında ventriküler erken vuru, dört tanesinde ST segment depresyonu izlendi. Diyabetik ketoasidoz sırasında ortalama QTc mesafesi uzama dışında diğer elektrokardiyografi verileri normaldi. Ortalama QTc mesafesi tanı anında 447±45 ms (380-560 ms), tedavi sonrasında ortalama QTc mesafesi 418±32 ms (350-500 ms) bulundu. Ortalama QTc mesafesi değişiklikleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,0001). Olgularımızda önemli bir elektrolit değişikliği gelişmediği gibi QTc mesafesinde uzama ile elektrolit düzeyleri arasında istatistiksel olarak korelasyon saptanmadı. QTc mesafesi uzamayla anyon açığı arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu (r=0,33, p=0,03).

 

Çıkarımlar: Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde, diyabetik ketoz ve ketoasidoz sırasında elektrokardiyografide QTC süresinde uzama görüldüğü ve elektrografik değerlendirmenin önemi gösterilmiştir. Bu uzamadan ise elektrolit dengesizliği değil ketozun sorumlu olduğu düşünülmektedir. 

 

 

Cite this article as: Aygün D, Aygün F, Nişli K, Baş F, Çıtak A. Electrocardiographic changes in children with diabetic ketoacidosis and ketosis. Turk Pediatri Ars 2017; 52: 194-201.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018