ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Hiperbilirubinemili yenidoğanlarda farklı ışık yoğunluğundaki fototerapinin kardeş kromatid değişimi üzerine etkisi
1 Zekai Tahir Burak Women’s Health Education and Research Hospital, Division of Neonatology, Ankara, Turkey  
2 Zekai Tahir Burak Women’s Health Education and Research Hospital, Division of Genetics, Ankara, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 202-207
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5143
Anahtar Kelimeler: Fototerapi, hiperbilirubinemi, yenidoğan
Özet

Amaç: Fototerapide kullanılan yüksek etki gücüne sahip görünebilir ışığın in vitro olarak DNA zincir kırıkları ve DNA hasarının bir göstergesi olan kardeş kromatid değişimi sıklığını arttırdığı ve mutasyonlara yol açtığı bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı hiperbilirubinemi ve üç farklı fototerapi yönteminin kardeş kromatid değişiminin sıklığını araştırarak DNA hasarı üzerine etkisini değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Gebelik yaşı 37 haftadan büyük olan ve bilirubin değerleri fototerapi sınırı üzerinde olan hastalar üç gruba ayrıldı ve her gruba 25’er bebek alınması planlandı. Grup 1 güçlendirilmiş iki kutuplu lamba fototerapisi, grup 2 iki kutuplu lamba fototerapisi, grup 3 ise geleneksel fototerapi aldı. Hiperbilirubinemi saptanan ancak fototerapi gereksinimi olmayan bebekler kontrol grubuna alındı; bilirubin değeri <10 mg/dL ve 10-15 mg/dL arasında olmak üzere iki alt grupta incelendi. Kardeş kromatid değişimi sıklığı için tedavi öncesi ve tedavi sonrası kan örnekleri toplandı ve örnekler çalışma gruplarını bilmeyen bir biyolog tarafından değerlendirildi. Grup 1’de 24 bebek, Grup 2’de 18 bebek, Grup 3’de 13 bebek sonuçları ile analiz edildi.

 

Bulgular: Tedavi öncesi ortalama kardeş kromatid değişimi 1,41±0,34/hücre iken, sonrası 2,65±0,68/hücre, kontrol grubunun 1,61±0,61/hücre bulundu (p<0,05). Tedavi alan grupların tümünde fototerapi sonrasında kardeş kromatid değişimi sıklığında istatistiksel anlamlı artış saptandı (sırasıyla p değerleri; 0,01, 0,01 ve 0,008). Işık yoğunluğu açısından tedavi grupları birbirleri ile karşılaştırıldığında kardeş kromatid değişimi sıklığında anlamlı fark saptanmadı (p=0,08).

 

 

Çıkarımlar: Fototerapi, ışık yoğunluğundan bağımsız olarak kardeş kromatid değişimi sıklığında artışa neden olmaktadır. Fototerapi ile oluşabilecek kromozomal yan etkiler ve bunların uzun dönem etkileri ile ilgili olarak daha geniş çaplı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

 

Cite this article as: Kanmaz HG, Okur N, Dilli D, Yeşilyurt A, Oğuz SŞ. The effect of phototherapy on sister chromatid exchange with different light density in newborn hyperbilirubinemia. Turk Pediatri Ars 2017; 52: 202-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018