ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Beş yaşından küçük sağlıklı çocukların çevresel tütün dumanından etkilenmesi (Ön çalışma)
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 37-44
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5963
Anahtar Kelimeler: Çevresel tütün dumanı, çocuk, edilgin içicilik, idrarda kotinin, ikinci el sigara içimi, sigara
Özet

Amaç: Çocuklar, çevresel tütün dumanından yaygın olarak etkilenmektedirler. Bu durum, aileden alınan öykü ve idrarda kotinin/kreatinin oranları ile belirlenebilir. Araştırmamızın amacı, düzenli izlenen bir ay-beş yaş grubu sağlıklı çocuklarda ikinci el tütün dumanı ile karşılaşmayı ve edilgin içiciliğin çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini belirlemektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği’nde düzenli izlenen 1 ay- 5 yaş grubu çocukların ailelerinden onam alınarak, anket yöntemi uygulandı. Anket ile aile ve çocukla ilgili demografik değişkenler, evde tütün dumanı ile karşılaşma durumu, solunum yolu enfeksiyonları sorgulandı. Çalışmaya katılan çocuklardan alınan idrar örneklerinde kotinin, kreatinin düzeyleri ölçüldü ve kotinin/ kreatinin oranları hesaplandı. Demografik veri ve idrarda kotinin/ kreatinin oranları kullanılarak, çocukların ikinci el tütün dumanı ile karşılaşma durumları, bunun büyüme ve enfeksiyon sıklığı üzerine etkisi belirlendi.

 

Bulgular: Araştırmaya katılanlardan (n=64) evlerinde sigara içilenlerin sayısı 45 (%70,3), içilmeyenlerin sayısı 19 (%29,7) idi. Annelerin 32’si (%50) sigara içiyor iken, 32’si (%50) içmemekteydi. Sigara içen annelerin çocuklarında, sigara içmeyen annelerin çocuklarına göre idrarda kotinin/ kreatinin oranları anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,011). Olguların yaklaşık üçte birinin edilgin içici oldukları kabul edildi. Evde sigara içen bireylerin yaşaması ve içilen sigara sayısının artması ile çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonu sıklığının arttığı belirlendi (p=0,047, p=0,015).

 

Çıkarımlar: Düzenli izlenen beş yaşından küçük sağlıklı çocuklarda tütün dumanından etkilenme yaygındır. Etkilenme, yalnız öyküye dayanılarak değil, çocuklardan alınan idrar örneklerinde kotinin/kreatinin oranlarının hesaplanması ile belirlenebilmektedir. Bu araştırma ile ulusal veriye ve tütün dumanının zararlı etkileri konusunda ailelerde farkındalığın artırılmasına katkıda bulunduğumuzu düşünmekteyiz.

 

Cite this article as: İnci G, Uğur Baysal S, Şişman AR. Exposure to environmental tobacco smoke by healthy children aged below five (Preliminary study). Turk Pediatri Ars 2018: 53: 37-44.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018