ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesi
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye  
3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
4 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 78-86
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6428
Anahtar Kelimeler: Doğuştan, kalp hastalığı, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Bu çalışmada, doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda, hastalığın şiddeti ve bulguları ile duygusal ve davranışsal sorunların yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.


Gereç ve Yöntemler
: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği’nde izlenen 6–16 yaş arasındaki 40’ı siyanotik, 40’ı asiyanotik doğuştan kalp hastalığı olan 80 hasta çocuk ve anneleri ile görüşülerek bu çalışma yapıldı. Araştırmada sosyodemografik veri formu, çocuk ve ergenler için yaşam kalitesi ölçeği, güçler ve güçlükler anketi ve aile yaşamı ve çocuk yetiştirme tutumları ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni yaşam kalitesidir.


Bulgular
: Hastanın yaşı, cinsiyeti, anne ve babanın eğitim düzeyi ile tüm yaşam kalitesi alt boyut skorları arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). Yaşam kalitesi açısından yapılan değerlendirmede siyanotik çocuklarda toplam yaşam kalitesi boyutu, duygusal iyilik ve öz saygı alt boyutlarının anlamlı düzeyde düşük olduğu saptandı (sırasıyla p=0,02, p=0,007, p=0,006). Tıbbi tedavi alan ve ameliyat öyküsü bulunan olgularda toplam yaşam kalitesi boyutu anlamlı düşük bulundu. Klinik belirtiler açısından değerlendirildiğinde dispne varlığında; öz saygı, arkadaş, okul yaşam kalitesi alt boyutları etkilendi. Çocuklardaki ruhsal belirtilerin değerlendirildiği güçler ve güçlükler anketinden alınan puanlar yükseldikçe, okul ve aile alt boyutu dışında tüm yaşam kalitesi boyut skorlarının anlamlı olarak düştüğü belirlendi.


Çıkarımlar
: Doğuştan kalp hastalıklığına ait bulguların bedensel yaşam kalitesi alt boyutunu değil, psikososyal alt boyutlarını etkilediği saptanmıştır. Ek olarak hastalık ile ilişkili değişkenlerden çok; hem anne, hem de çocuktaki ruhsal belirtilerin bedensel yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bulunmuştur. Bu nedenle doğuştan kalp hastalığı tanısı alan çocukların tedavi yönetiminde ruhsal belirtilerin taranması, erken dönemde saptanması ve tedavi edilmesi önemlidir.


Cite this article as
: Sertçelik T, Alkan F, Yalın Sapmaz Ş, Coşkun Ş, Eser E. Life quality of children with congenital heart diseases. Turk Pediatri Ars 2018; 53: 78-86.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018