ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Annelerin ilk altı ay sadece anne sütü verme durumlarına etki eden etmenlerin incelenmesi
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 96-104
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6262
Anahtar Kelimeler: Anne sütü, kısa semptom envanteri, psikopatoloji
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşayan annelerin sosyodemografik özellikleri ve psikopatolojik özelliklerinin incelenmesi ile bu özelliklerin ilk altı ay sadece anne sütü verme durumlarına etkisinin araştırılmasıdır.


Gereç ve Yöntemler
: Kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmada rastgele seçilen 284 kadına, Kasım 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında ulaşıldı. Veri toplamak amacıyla kadınlara sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 27 soruluk anket ve kısa semptom envanteri uygulandı. İstatistiksel değerlendirmeler için SPSS 19 for Windows paket programı, istatistiksel analiz olarak frekans tabloları, kısa semptom envanterinden alınan puan ortalamaları, ki-kare testi, Mann-Whitney U testi ve çoklu lojistik regresyon çözümlemesi kullanılmıştır.


Bulgular
: Annelerin %37’si bebeğine ilk altı ay sadece anne sütü vermişti. Kadınlardan lise ve üzeri okullardan mezun olanların, gebelik döneminde anne sütü eğitimi alanların, doğum sonrası ilk yarım saat emzirenlerin, çalışmayanların bebeğine ilk altı ay sadece anne sütü verme oranı anlamlı olarak daha yüksekti. Fakat kadınlardan aile büyükleriyle birlikte yaşayanların ya da bebek beslenmesi konusunda etkilenenlerin ve sigara içenlerin, ilk altı ay sadece anne sütü verme oranı anlamlı olarak daha düşüktü. İlk altı ay sadece anne sütü vermeyenlerin kısa semptom envanterinden aldıkları puan ortalamaları anlamlı olarak daha yüksekti.


Çıkarımlar
: Araştırmamızda ilk altı ay sadece anne sütü verme oranı %37 olarak bulunmuştur. Doğum sonrası dönem, psikiyatrik rahatsızlık risklerinin arttığı ve annenin desteklenmesi gereken bir dönemdir. 


Cite this article as
: Ata Yüzügüllü D, Aytaç N, Akbaba M. Investigation of the factors affecting mother’s exclusive breastfeeding for six months. Turk Pediatri Ars 2018; 53: 96-104.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018