ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Lise öğrencilerinde şişmanlık gelişimini etkileyen risk etmenleri: toplum tabanlı bir olgu kontrol çalışması
1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2018; 53: 155-162
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6566
Anahtar Kelimeler: Ergen, risk etmenleri, şişmanlık
Özet

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel epidemi” olarak tanımlanan ve “sağlığı olumsuz etkileyecek derecede bedende aşırı yağ birikmesi” olarak nitelendirilen şişmanlık, yetişkinleri etkilediği kadar çocukları ve ergenleri de etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu araştırmanın amacı, bir il merkezinde liselerde eğitim gören öğrencilerde şişmanlık gelişimine etki eden etmenleri belirlemektir.


Gereç ve Yöntemler
: Olgu kontrol tipindeki bu araştırmaya 193 olgu ve 193 kontrol grubu olmak üzere 386 öğrenci alınmış, sosyodemografik özellikleri, beslenme ve fiziksel etkinlik davranışları ve beden ağırlıkları üzerine baskı yapabileceği düşünülen etkenleri sorgulayan anket uygulanarak veriler toplanmıştır. Tanımlayıcı çözümlemeler, ki- kare ve lojistik regresyon çözümlemeleri ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.


Bulgular
: Tek değişkenli çözümlemelerde ailede/yakın çevrede şişman birey varlığı, okula ulaşım şekli, aynı cinsiyetten en yakın arkadaşının beden ağırlığı ile ilgili isteği, beden ağırlığı ile ilgili düşüncesi, zayıflama isteği şişmanlık ile ilişkili değişkenler olarak belirlenmiştir. Çoklu regresyon modelinde ailede/yakın çevrede şişman birey varlığının, araç ile okula ulaşımın, aynı cinsiyetten en yakın arkadaşı tarafından olduğu kiloda kalmasının istenmesinin şişmanlığın yordayıcıları olabileceği belirlenmiştir. Şişman olan grupta kendisini şişman olarak görme ve zayıflama isteğinde olma daha yüksektir.


Çıkarımlar
: Bu çalışmada ailede/yakın çevrede şişman birey varlığının, okula araç ile ulaşımın, aynı cinsiyetten en yakın arkadaşı tarafından olduğu kiloda kalması istenmesinin şişmanlık açısından anlamlı risk etmenleri olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte; kendisini şişman olarak algılama ve zayıflama isteğinde olma düzeyi şişman olan grupta daha yüksek bulunmuştur. Ebeveynlere farkındalık çalışmaları yapılarak ev ortamında sağlıksız yiyeceklerin tüketiminin önlenmesi gereklidir. Bununla birlikte aile bireylerinin birlikte yapacakları fiziksel egzersizler sağlıklı yaşam davranışları geliştirmesi konusunda ergenlere yardımcı olacaktır.


Cite this article as
: Yıldırım S, Uskun E. Rısk factors affecting obesıty development in high school students: a community based case-control study. Turk Pediatri Ars 2018; 53(3): 155-62.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018